Menu Košík 0,00 € 0
sk
cz
Hľadať

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky CHOBOLA s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou CHOBOLA s. r.o „Predávajúci“) a zákazníkom („Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode Predávajúceho na adrese www.chobola.cz („Internetový obchod“), resp. na služby ponúkané a poskytované Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s ponúkaním a predajom tovaru.

1.2 Ak nie je v týchto obchodných podmienkach alebo medzi stranami výslovne dojednané inak, práva a povinnosti strán vzťahujúce sa na tovar sa použijú obdobne aj na poskytovanie služieb.

1.3 Tieto obchodné podmienky sú v súlade s § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu postupom podľa článku 2 týchto OP (ďalej len „Kúpna zmluva“), pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim výslovne nedohodli na odlišných podmienkach.

1.4 Tieto obchodné podmienky sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (tj telefonicky alebo e-mailom).

1.5 Znenie týchto obchodných podmienok môže Predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z Kúpnych zmlúv uzavretých pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

1.6 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemuúčtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

2. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

2.1 Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj označenie tovaru a popis jeho vlastností, údaj o konečnej cene v slovenskej mene vrátane všetkých daní a poplatkov. Náklady na dodanie tovaru a informácie sa môžu zmeniť, ak je to s ohľadom na charakter tovaru potrebné. Toto nie je na ujmu možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby alebo obdobné plnenie, použijú sa primerane ustanovenia týchto obchodných podmienok vzťahujúce sa na úpravu predaja tovaru, ak nie je výslovne stanovené inak.

2.3 Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po vyplnení jeho identifikačných údajov, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.

2.4 Kupujúcemu je pred odoslaním (potvrdením) objednávky kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar a služby vložené do košíka Internetového obchodu, súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a robí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie Kúpnej zmluvy a zároveň potvrdzuje oboznámenie s Ochranou osobných údajov podľa čl. 6 týchto OP.

2.5 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobená v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je Predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju Kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka Kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.6 Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúceho Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim v objednávke.

2.7 Kúpna zmluva je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá v okamihu doručenia potvrdenia prijatia (akceptácie) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby v súlade s Kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami a Kupujúcemu vznikne povinnosť tento tovar a súvisiace služby prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že Kúpna zmluva nie je uzavretá, pokiaľ objednávka Kupujúceho nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak sa jedná o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Predávajúcemu.

2.9 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Tovare, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je Tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupné. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe Kúpnej zmluvy.

2.10 Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzavretím. Tieto obchodné podmienky sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: https://www.chobola.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

2.11 Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním a plnením Kúpnej zmluvy sú hradené výlučne Kupujúcim.

3. Platobné podmienky

3.1 Cena tovaru je platná v okamihu realizácie ponuky Predávajúceho na Internetovom obchode. Platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto obchodných podmienok nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované zvlášť a celková konečná cena vrátane všetkých daní a poplatkov, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy, sa o ich výške navyšuje, o čom je Kupujúci pred odoslaním (potvrdením) objednávky informovaný.

3.2 Pokiaľ sa strany nedohodnú inak a Internetový obchod umožňuje zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, je Kupujúci oprávnený zvoliť príslušný spôsob platby a uhradiť dohodnutú cenu v termíne určenom v Kúpnej zmluve, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na vybranej predajni Predávajúceho, kde bude tovar pripravený na vyzdvihnutie;
  • na dobierku, tj v hotovosti pri doručení prepravnou službou;
  • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho č. IBAN :SK6811000000002627762745, vedený u TATRA BANKA  a. s.
  • bezhotovostne platobnou kartou

3.3 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena za tovar splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, ak daňový doklad neurčí lehotu dlhšiu.

3.4 Ak je kúpna cena za tovar hradená bezhotovostne vopred podľa článku 3.2(c) alebo 3.2(d) týchto obchodných podmienok a Kupujúci si zvolil ako spôsob dodania osobné vyzdvihnutie na vybranej adrese prevádzky Predávajúceho (viď článok 4 týchto obchodných podmienok), bude Kupujúcemu najneskôr do okamihu oznámenia informácie o doručení tovaru na adresu prevádzky podľa článku 4.2(a) týchto obchodných podmienok zaslané na jeho e-mail potvrdenie, ktoré bude slúžiť na účely osobného vyzdvihnutia tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nemusí tovar vydať oprávnenej osobe, ktorá sa síce preukázala platným potvrdením, ale u ktorej existuje dôvodné podozrenie, že potvrdenie získala podvodným či iným nezákonným postupom; vydať tovar je možné až potom, keď Predávajúci obdrží nespochybniteľný súhlas Kupujúceho s vydaním tovaru oprávnenej osobe.

3.5 Ak je to medzi stranami dohodnuté alebo ak sa jedná o zákazkovú výrobu tovaru, je Predávajúci oprávnený po Kupujúcom požadovať primeraný preddavok kúpnej ceny. Strany si dojednávajú, že lehota podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok začína plynúť až okamihom, kedy je záloha uhradená Predávajúcemu. Zvyšok kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu najneskôr pri dodaní tovaru alebo v inom dohodnutom termíne.

3.6 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný pri hradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu či zálohu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

4. Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v termíne určenom v Kúpnej zmluve, najneskôr však do štyroch (4) týždňov od uzavretia Kúpnej zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v používateľskom rozhraní Internetového obchodu je iba orientačný a ako taký je v používateľskom rozhraní Internetového obchodu riadne označený.

4.2 Ak ponuka ponúka v Internetovom obchode možnosť voľby spôsobu dodania tovaru, Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať miesto pre vyzdvihnutie, resp. dodanie, tovar. Pokiaľ si strany toto miesto výslovne nedojednajú alebo v Internetovom obchode nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru, platí, že odovzdanie tovaru bude realizované dodaním na najbližšiu prevádzkareň Predávajúceho postupom podľa článku (a) nižšie.

  • Vyzdvihnutie na adrese prevádzky Predávajúceho: Kupujúci si v Internetovom obchode zvolí prevádzkareň Predávajúceho, kam má byť tovar dodaný a kde si ho Kupujúci prevezme – v nadväznosti na druh objednaného tovaru budú Kupujúcemu ponúknuté konkrétne prevádzky Predávajúceho, kde bude vyzdvihnutie umožnené. O doručení tovaru na adresu prevádzky Predávajúceho, vr. oznámenie prípadného potvrdenia podľa článku 3.5 týchto obchodných podmienok, sa zaväzuje Predávajúci informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Tovar bude pripravený na vyzdvihnutie na adrese prevádzky Predávajúceho, a to v termíne určenom Predávajúcim; Kupujúci je povinný tovar vyzdvihnúť bezodkladne potom, čo sa dozvedel o pripravenosti tovaru na prevádzkarni ao možnosti tovaru vyzdvihnúť, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.§ Pokiaľ kupujúci nevyzdvihne uhradený tovar do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania výzvy na odber, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať všetky náklady vzniknuté na skladovanie tohto tovaru vo výške 50 Sk za deň, a to od prvého dňa po uplynutí uvedenej lehoty. Pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne do doby, kedy výška skladného prevýši cenu tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.§ Tovar bude na predajni Predávajúceho pripravený na vyzdvihnutie už zabalený a pripravený na prevoz. V prípade záujmu Kupujúceho je možné na predajni za príplatok doobjednať dopravu tovaru na adresu zadanú Kupujúcim, rozbalenie tovaru, jeho kontrolu a predvedenie funkčnosti a opätovné zabalenie tovaru. Obalové materiály sú Kupujúcemu poskytnuté zadarmo.
  • Dodanie do miesta určeného Kupujúcim: O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci, resp. jeho prepravcu, e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravca Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v Internetovom obchode av termíne uvedenom v e-maile (spravidla sa jedná o nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru), najneskôr však v lehote podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok. Najneskôr v deň dodania tovaru informuje dopravcu Predávajúceho Kupujúceho o presnom čase dodania tovaru. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ich z dôvodov na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu.§ Na účely doručovania tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo strany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Českej republiky a Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak.

4.3 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí tovaru riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci písomne na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu prevzatého tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade. Ak nie je možné tovar prezrieť pri jeho prevzatí, je tak Kupujúci povinný urobiť bezodkladne potom a oznámiť zistené vady Predávajúcemu v súlade s článkom 5 týchto obchodných podmienok.

4.4 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto dopravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. Ak je poškodenie spôsobené prepravou Kupujúcim zistené až po prevzatí tovaru, musí Kupujúci ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho e-mailom na adrese eshop@chobola.cz

4.5 Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú zasielané Kupujúcemu znovu len na jeho vyžiadanie, a Kupujúci je vždy povinný zaplatiť Predávajúcemu poštovné za opätovné odoslanie.

5. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

5.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predaný tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri jeho prevzatí má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, že sa tovar hodí k účelu, ktorý na jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa, že tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, že je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.2 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri Tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

5.3 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť v dĺžke trvania 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ktorú Kupujúcemu garantuje, že tovar bude po túto dobu spôsobilý na použitie na obvyklý alebo dohodnutý účel alebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tie isté účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Ak určuje Kúpna zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia. Ak však strany dojednajú inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť dojednanie strán.

5.4 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho alebo poštou zaslaním na adresu: CHOBOLA s.r.o., Magnetová13, 83104 Bratislava. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod Tovaru predložením faktúry, Kúpnej zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky, popr. záručným listom, pokiaľ bol k Tovaru vystavený. Pokiaľ nie je Kupujúci schopný potrebné doklady predložiť, je povinný uzatvorenie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.

5.5 Ak nemá tovar dohodnuté či obvyklé vlastnosti podľa článku 5.1 týchto obchodných podmienok, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

5.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.7 Kupujúci berie na vedomie, že reklamácia musí byť vybavená najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa jej uplatnenia, a to v odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby. V ostatných prípadoch Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. V tejto lehote je Predávajúci povinný Kupujúceho upovedomiť aj o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak nie je reklamácia vybavená v 30-dňovej lehote, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Pri odstraňovaní vady Predávajúci nezodpovedá za dáta uložené na nosičoch dát.

5.8 Záruka za akosť ani nároky z vadného plnenia sa nepoužijú pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, užívaním Tovaru v rozpore s návodom na obsluhu alebo pokiaľ to vyplýva z povahy veci.

5.9 Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní od obdržania oznámenia o jej vybavení, bude kupujúcemu účtované skladné vo výške 2 euro za každý začatý deň od uplynutia vyššie uvedenej lehoty. O vybavení reklamácie bude kupujúci vždy informovaný oznámením zaslaným niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne do doby, kedy výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

6. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

6.1 Svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom https://www.chobola.cz/ochrana-osobnich- udaju

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné aj vtedy, ak je odstúpenie posledný deň lehoty odoslané Predávajúcemu na nasledujúcu adresu: eshop@chobola.cz

7.2 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Tovar je možné odovzdať na ktorejkoľvek pobočke Predávajúceho súčasne s odstúpením alebo môže byť tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúcemu nárokom prepravy príslušného tovaru a vhodným spôsobom odoslaný na túto adresu: CHOBOLA s.r.o., Magnetová 13, 83104 Bratislava Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe alebo záručného listu (pokiaľ je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.

7.3 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného Tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

7.4 Ak však Kupujúci zvolil pri objednaní Tovaru (článok 4.2 týchto obchodných podmienok) iný, než najlacnejší spôsob dodania, ktorý Predávajúci na svojom Internetovom obchode ponúka, vráti Predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie Tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

7.5 Tovar je Kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, resp. akékoľvek opotrebenie či poškodenie tovaru nad rámec bežného vyskúšania tovaru pri bežnom nákupe v kamennom obchode.

7.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade takého tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu; tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; tovar v uzavretom obale, ktorý Kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Kupujúci nemôže ďalej odstúpiť od Kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal, o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy ; od zmluvy o poskytovaní služieb, pokiaľ boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy a od zmluvy o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenej Kupujúcim na jeho žiadosť.

8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom

8.1 V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článkov 5.1, 5.2, článku 7 a článkov 11.3 a 11.4 týchto obchodných podmienok.

8.2 Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, je odchylne od ustanovenia článku 5.3 poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke 12 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.3 Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov. Ustanovenie o doručovaní podľa článku 4.2(b) týchto obchodných podmienok tým nie je dotknuté.

9. Doručovanie

9.1 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa).

9.2 Za doručovaciu adresu Predávajúceho sa rozumie adresa uvedená v článku 1.1 týchto obchodných podmienok či elektronická adresa eshop@chobola.cz

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou či týmito obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Kúpne zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.3 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov z Kúpnej zmluvy s Predávajúcim v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk).

10.4 Kupujúci má tiež právo začať mimosúdne riešenie sporu on-line prostredníctvom európskej platformy pre riešenie sporov on-line dostupnej na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe.

10.6 Materiály publikované v Internetovom obchode môžu byť chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb.

Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Obchodné podmienky CHOBOLA s.r.o. - eshop sú platné a účinné od 19. 11. 2021